Algemene Voorwaarden Revisto Online Marketing

 

 

Artikel 1. Algemeen

1.1 Revisto

In deze Algemene Voorwaarden wordt met Revisto bedoeld: Revisto Online Marketing  kantoorhoudende te

Monster aan de Havenstraat 55, handelend onder Kamer van Koophandelnummer 57076073.

 

1.2 Opdrachtgever

Degene die Revisto verzoekt een offerte uit te brengen en/of een Overeenkomst met Revisto aangaat in het

kader van het ontwikkelen en/of leveren van een Dienst of Product.

 

1.3 Product(en)

Alle door Revisto voor Opdrachtgever te verrichten werkzaamhe­den en te vervaardigen werken, waaronder

begrepen, maar niet beperkt tot, ontwerpen, concepten, logo’s, huisstijlen, advertenties, (ontwerp)schetsen,

webinterfaces, films en andere materialen of (elektronische) bestanden.

 

1.4 Dienst(en)

De door Revisto verleende diensten, zoals visie- en websiteontwikkeling, search engine optimalisatie, support- en onderhoudsdiensten, licentieverlening, hosting.

1.5 Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van de

tussen Revisto en Op­drachtgever gesloten overeenkomst(en), alsmede op de door Revisto verstrekte offertes.

Van deze voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

1.6 Afwijkende voorwaarden

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever of derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

1.7 Toepasselijkheid met betrekking tot derden

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Revisto, in welk kader

Revisto zich voor de uitvoering van derden bedient.

 

1.8 Tegenstrijdige bepalingen

Indien de Overeenkomst een of meerdere met de Algemene Voorwaarden strijdige bepalingen kent, gaat de

werking van de Overeen­komst boven de Algemene Voorwaarden.

 

 

Artikel 2. Offertes, prijzen en korting

2.1 Offerte

Iedere door Revisto gemaakte offerte is vrijblijvend en geldig gedurende een periode van dertig (30) dagen,

tenzij anders vermeld. Revisto is slechts aan de offertes gebonden indien deze door haar rechtsgeldige

vertegenwoordigers zijn uitgebracht en de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen de geldigheids-

termijn van de offerte schriftelijk wordt bevestigd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Als Revisto op verzoek van Opdrachtgever Diensten uitvoert zonder een offerte en/of aanvaarding daarvan wordt een overeenkomst ook geacht tot stand te zijn gekomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Korting

Als Revisto de Opdrachtgever korting geeft, geldt die korting alleen voor de betreffende offerte of Dienst en niet voor opvolgende offertes of Diensten, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met de Opdrachtgever wordt overeengekomen.

 

2.3 Omzetbelasting (BTW)

Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij schriftelijk anders is aangeven en overeengekomen.

 

Artikel 3. Uitvoering Overeenkomst

3.1 Uitvoeren Overeenkomst

Revisto zal zich inspannen de Overeenkomst zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren, de belangen van

Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor Opdrachtgever bruikbaar resultaat.

Voor zover noodzakelijk en mogelijk zal Revisto Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de

werkzaamheden ter uitvoering van de Overeenkomst.

 

3.2 Werkzaamheden door derden

Indien en voor zover dit naar inzicht van Revisto noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, heeft

Revisto het recht om namens en voor rekening van Opdrachtgever werkzaamheden te laten verrichten door

derden, zonder dat Revisto hier­voor voorafgaande toestemming van Opdrachtgever behoeft.

 

3.3 Verstrekken van gegevens

Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, informatie en

documentatie, waarvan Revisto aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs

behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Revisto

worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan

Revisto zijn verstrekt, heeft Revisto het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit

de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de dan geldende uurtarieven van Revisto aan Opdrachtge­ver

in rekening te brengen.   

 

3.4 Aansprakelijkheid

Revisto is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Revisto is uitgegaan van door

Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor

haar kenbaar behoorde te zijn.

 

3.5 Aanvraag offertes toeleveranciers

Indien Revisto op verzoek van Opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze

begroting slechts een indicatieve strekking hebben, waaraan Opdrachtgever derhalve geen rechten kan

ontlenen. Desgewenst kan Revisto namens Op­drachtgever offertes aanvragen.

 

3.6 Goedkeuring tussenresultaten

Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Revisto de uitvoering van

die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de

daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking van het Product wordt overgegaan, dienen

partijen elkaar in de gelegen­heid te stellen de laatste ontwerpen of proeven van het Product te controleren en

goed te keuren. Op verzoek van Revisto dient Opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk al dan niet per e-mail

te bevestigen.

 

3.8 Termijn van levering

Een door Revisto opgegeven termijn voor het volbrengen van de Overeenkomst heeft een indicatieve strekking

en betreft derhalve geen fatale termijn, tenzij uit de aard of de inhoud van de Overeenkomst anders blijkt.

 

3.9 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen

Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van

Opdrachtgever voldoen aan de wet­telijke normen behoren niet tot de Overeenkomst.

 

Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst

4.1 Wijziging werkzaamheden / meerwerk

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is

om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen (meerwerk), zullen partijen tijdig en in

onderling overleg de Overeenkomst dienovereen­komstig aanpassen.

4.2 Tijdstip van voltooiing

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van

voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Revisto zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk

hiervan op de hoogte stellen.

 

4.3 Financiële en/of kwalitatieve consequenties

Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal

Revisto Opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Revisto

daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit

honorarium tot gevolg heeft.

 

4.4 Toerekening Revisto

In afwijking van lid 3 zal Revisto geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling

het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 5. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun

overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door

de andere partij is medegedeeld of als dit voort­vloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 6. Intellectuele eigendom

6.1 Rechten van intellectuele eigendom

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, komen alle uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten van

intellectuele eigendom, inclusief, maar niet beperkt tot, het modellenrecht en het auteursrecht, toe aan

Revisto. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is

uitsluitend Revisto daartoe bevoegd. Indien en voor zover overdracht van (onderdelen van) rechten door

Opdrachtgever noodzakelijk is, verbindt Opdrachtgever zich om daartoe alle benodigde medewerking te

verlenen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten

 

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoort niet tot de Overeenkomst het uitvoeren van onderzoek

naar het bestaan van oc­trooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, rechten op tekeningen en modellen,

auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de

 mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor Opdrachtgever.

 

6.3 Naamsvermelding

Revisto is te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het Product te (laten) vermelden of verwijderen.

 

Zonder voorafgaande toestemming is het Opdrachtgever niet toegestaan het Product zonder vermelding van

de naam van Revisto in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.                                        

 

6.4 Eigendomsbepaling

Alle door Revisto geleverde en zich bij/onder Opdrachtgever bevindende zaken of ontwerpen blijven eigendom

van Revisto tot het moment dat Opdrachtgever alle vorderingen betreffende de

levering heeft voldaan.

 

6.5 Eigendom applicaties

Eventuele ontwikkelde applicaties, het Content Management Systeem en/of broncode van websites blijven

eigendom van Revisto. In geen geval kan Opdrachtgever inzage krijgen in de broncode of databasestructuur

van de toepassing. Na een eventuele stopzetting van de samenwerking mag Opdrachtgever onder geen beding

nog gebruik maken van de door Revisto ontwikkelde broncode en Content Management Systeem.

 

6.6 Eigen promotie

Revisto heeft de vrijheid om de naam van Opdrachtgever en het voor Opdrachtgever ontwikkelde Product te

gebruiken voor haar eigen publiciteit, promotie of anderszins.

 

 

 

Artikel 7. Privacy

7.1 Data op webservers

De data die door Opdrachtgever in de database en op de webservers worden opgeslagen, blijven te allen tijde

eigendom van Opdracht­gever. Revisto mag en zal deze op geen enkele manier gebruiken voor eigen

doeleinden, noch doorgeven aan derden.

 

7.2 Bij beëindigen samenwerking

Indien de samenwerking door één van de partijen wordt stopgezet en al de openstaande facturen voldaan zijn,

zal Revisto Op­drachtgever een elektronische lijst (in Excel of tekstbestand al naar gelang de keuze van

Opdrachtgever) bezorgen met alle gegevens van Opdrachtgever uit de database, waarna Revisto deze gegevens

permanent zal verwijderen. Opdrachtgever is zelf verantwoor­delijk voor het downloaden van de andere

gegevens opgeslagen op de webservers.

 

Artikel 8. Opzegging

8.1 Opzegtermijn

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met redenen

omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste twee (2) weken in acht te

nemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Tussentijds opzeggen

In geval van tussentijdse opzegging heeft Revisto naast vergoeding van gemaakte kosten recht op een naar

redelijkheid vast te stel­len deel van het loon, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het

voordeel dat Opdrachtgever daarvan heeft en de grond van opzegging.

 

8.3 Duurovereenkomsten

Wanneer de in het kader van een Overeenkomst te verrichten werkzaamheden door Revisto bestaan uit het bij

herhaling ver­richten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende Overeenkomst, tenzij

 

schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor bepaalde tijd van 6 maanden. Deze Overeenkomst kan

slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging met redenen omkleed, met inachtneming van een

opzegtermijn van tenminste twee (2) weken.

 

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst

9.1 Ontbinding Overeenkomst door Revisto

Indien de Overeenkomst door Revisto wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de

nakoming van de Overeen­komst door Opdrachtgever is Opdrachtgever het honorarium en de gemaakte kosten

 met betrekking tot de tot dan toe in het kader van de Overeenkomst verrichte werkzaamheden verschuldigd,

ongeacht het recht van Revisto om schadevergoeding te vorderen. Gedragingen van Opdrachtgever op grond

waarvan van Revisto redelijkerwijs niet meer kan worden gevergd dat de Overeenkomst wordt volbracht,

worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

 

9.2 Schadevergoeding

Naast een vergoeding van de door Revisto geleden schade als bedoeld in dit artikel 9, zal een door

Opdrachtgever te betalen ver­goeding in ieder geval bestaan uit een percentage van 25% (vijfentwintig procent)

van de in de Overeenkomst bepaalde (totaal) prijs.

 

9.3 Faillissement

Zowel Revisto als Opdrachtgever hebben het recht de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te

ontbinden in geval van faillissement of surseances van betaling van de andere partij.

 

9.4 Gebruik Product na voortijdige beëindiging

Indien de Overeenkomst, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het Opdrachtgever niet

(langer) toegestaan het hem ter beschikking gestelde Product te gebruiken en komt elke in het kader van de

 Overeenkomst aan Opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

 

Artikel 10. Gebreken: klachttermijnen

10.1 Klachttermijn

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking, doch

uiterlijk binnen een maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan

Revisto.

 

10.2 Aansprakelijkheid

Indien een klacht gegrond is zal Revisto de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit

inmiddels voor Opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever kenbaar te worden

gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is,

zal Revisto slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14. (Aansprakelijkheid).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Betalingsverplichting

Ook indien Opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.

 

Artikel 11. Honorarium

11.1 Honorarium voor meerwerk

Indien Revisto door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens

/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste Overeenkomst of briefing genoodzaakt is extra of andere

werkzaamheden (meerwerk) te verrichten, zullen deze werkzaamheden op basis van nacalculatie aan de hand

 

van de op dat moment geldende uurtarieven aan Opdrachtgever worden gefactureerd, tenzij schriftelijk anders

overeengekomen.

 

Artikel 12. Betaling

12.1 Betalingsverplichting

Betalingen dienen plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van

deze termijn door Revisto nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is Opdrachtgever terstond in verzuim en

is Opdrachtgever een rente verschul­digd gelijk aan de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a

Burgerlijk Wetboek, onverminderd het recht van Revisto onmiddellijke en volledige betaling te eisen. Alle door

Revisto gemaakte kosten, zoals proceskosten, kosten van rechtskundige bijstand, waaronder begrepen niet

door de rechter toegewezen bedragen, buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband

met te late betalingen, komen ten laste van Opdrachtgever, met uitzondering van de proceskosten en kosten

van rechtskun­dige bijstand indien Revisto als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld. De buiten-

gerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% (tien procent) van het factuurbedrag met een

minimum van € 200 (twee honderd Euro).

 

12.2 Deelfacturering

Revisto heeft te allen tijde het recht over te gaan op deelfacturering, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

12.3 Faillissement

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de verplichtingen van

Opdrachtgever onmid­dellijk opeisbaar zijn.

 

12.4 Strekking van gedane betalingen

Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde

rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt

Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

12.5 Reclames

Reclames omtrent facturen moeten binnen acht (8) dagen na factuurdatum schriftelijk bij Revisto worden

ingediend. De betalings­termijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort. Na verloop van

voornoemde termijn heeft Opdrachtgever zijn recht terzake verwerkt.

 

12.6 Geen korting of compensatie

Opdrachtgever verricht de aan Revisto verschuldigde betalingen zonder opschorting, korting of compensatie,

behoudens verreke­ning met op de Overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die

Opdrachtgever aan Revisto heeft verstrekt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 13. Incassokosten

Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan

komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In

ieder geval is Opdrachtgever verschuldigd:- over de eerste € 6.500,- 15%- over het meerdere tot € 13.000,-

10%- over het meerdere tot € 32.500,- 8%- over het meerdere tot € 130.000,- 5%- over het meerdere 3% Indien

Revisto aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze

voor vergoe­ding in aanmerking.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1 Aansprakelijkheid

Revisto is niet aansprakelijk voor:

  1. fouten in het materiaal dat door Opdrachtgever ter hand is gesteld;
  2. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in han­delingen van Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
  3. fouten van, door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derden;
  4. gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers;
  5. fouten in het Product, indien Opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te heb­ben, dan wel niet binnen acht (8) dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk heeft gereclameerd;
  6. fouten of problemen die ontstaan zijn na aflevering en door gebruik of onderhoud van het geleverde Product door anderen dan Revisto;
  7. schade wegens winstderving, werkstagnatie, verlies van zakelijke en/of andere gegevens (bestanden) of enige andere bedrijfsscha­de of geldelijk verlies, mogelijk samenhangend met het gebruik van het door Revisto geleverde Product.
  8. Revisto kan niet aansprakelijk gesteld worden voor bedragen hoger dan de gefactureerde werkzaamheden dat kalenderjaar.

 

14.2 Beperking aansprakelijkheid

Indien en voor zover Revisto aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid in alle gevallen, tenzij deze te wijten is

aan opzet of grove schuld van Revisto, begrensd tot:

  1. het bedrag van het verschuldigde honorarium, bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
  2. indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, de waarde van de facturen die door Opdrachtgever zijn voldaan in de periode van drie (3) maanden voorafgaand aan het moment dat de schade is ontstaan, althans voor zover de factuur dat gedeelte van de Overeenkomst betreft waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

14.3 Verval aansprakelijkheid

Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van dertig (30) dagen vanaf het moment dat de Overeenkomst

is volbracht, tenzij Revisto de aansprakelijkheid ter zake heeft erkend. Indien en voor zover de Overeenkomst

nog niet is volbracht, vervalt de aanspra­kelijkheid van Revisto door het verloop van dertig (30) dagen vanaf het

moment dat de schade is ontstaan, waarbij een serie van incidenten geldt als één (1) incident.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.4 Kopieën materialen

Opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en

gegevens onder zich te houden tot de Overeenkomst is volbracht. Indien Opdrachtgever dit nalaat, kan Revisto

niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

 

14.5 Bewaarplicht

Na het volbrengen van de Overeenkomst hebben noch Opdrachtgever noch Revisto jegens elkaar een

bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens als bedoeld in artikel 14.4 en het door

Revisto geleverde Product.

 

Artikel 15. Overmacht

15.1 Definitie

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhindert, en die niet

aan Revisto zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming

onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van

Revisto, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Revisto; een algemeen gebrek aan benodigde

grondstoffen en andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of

diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Revisto afhankelijk is en

algemene vervoersproblemen.

 

15.2 Overmacht

Revisto heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming

verhindert intreedt nadat Revisto haar verbintenis had moeten nakomen.

 

15.3 Opschorting

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Revisto opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht

nakoming van de verplichtingen door Revisto niet mogelijk is langer duurt dan een maand zijn beide partijen

bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding

bestaat.

 

15.4 Gedeeltelijke prestatie

Indien Revisto bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of

slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare

deel afzonderlijk te factureren en is Opdracht­gever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een

afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige

waarde heeft.

 

Artikel 16. Downtime; uitval website en/of Content Managent Systeem

Opdrachtgever onderkent en aanvaardt dat het CMS een gecompliceerd technisch systeem is dat regelmatig

dient te worden onder­houden en als gevolg daarvan af en toe (gedurende bepaalde beperkte perioden) niet

toegankelijk kan zijn. Revisto verbindt zich om zich tot het uiterste in te spannen om deze zgn. “downtime” tot

een minimum te beperken. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat de goede werking van het CMS en website

(doordat dit gebruik maakt van internet) van tal van derden afhankelijk is (zoals daar bijv. zijn: de ISP van

Revisto en de ISP van opdrachtgever/gebruiker, de leverancier van de telecomverbinding van

Opdrachtgever/gebruiker, etc.). Revisto sluit al haar eventuele aansprakelijkheid voor downtime van het

CMS en/of website als gevolg van uitval of vermindering en/of wijziging van services of systemen van dergelijke  derden uit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 17. Storingen website en/of Content Managent Systeem

Revisto zal, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, zich inspannen om de applicatie in stand te

houden gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag, behoudens de tijd benodigd voor onderhouds-

werkzaamheden.

 

17.1 Melding

Opdrachtgever onderkent en aanvaardt dat door de gecompliceerdheid van het systeem de mogelijkheid

bestaat dat na oplevering of up­dates storingen kunnen voorkomen. Opdrachtgever dient storingen in het

functioneren van de applicatie terstond te melden aan Revisto.

 

17.2 Opheffing storing

Revisto zal een storing in de applicatie zo spoedig mogelijk, nadat de storing door Opdrachtgever is gemeld,

opheffen.

 

17.3 Aansprakelijkheid

De kosten van de storingsopheffing komen voor rekening van Revisto, tenzij:- Opdrachtgever onoordeelkundig

gebruik heeft gemaakt van de applicatie;- Opdrachtgever in strijd met de overeenkomst of de algemene

voorwaarden heeft gehandeld betreffende het gebruik van de applicatie; – de storing anderszins aan

Opdrachtgever toegerekend kan worden.

 

Artikel 18. Geschilbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen

Opdrachtgever en Opdracht­nemer, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te

Delft. Revisto blijft echter bevoegd Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke

internationale verdrag bevoegde rechter.

 

Artikel 19. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Revisto en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 20. Wijziging van de voorwaarden

Revisto is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het

aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Revisto zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Opdrachtgever

toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens Opdrachtgever

in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen met ingang van de dag dat de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden in werking treden indien deze voorwaarden een zodanige verslechtering van de positie van Opdrachtgever inhouden, dat de Overeenkomst onder deze voorwaarden niet tot stand zou zijn gekomen.